HomeSeparatorStel uw vraagSeparatorSitemapSeparatorDocumentatie aanvraag
Algemene voorwaarden Van Oudheusden & Chel Advocaten B.V.
 
 1. Van Oudheusden & Chel Advocaten B.V. (VOC-advocaten) is een rechtspersoon, die zich ten doel stelt om de rechtspraktijk uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.
 2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens VOC-advocaten aanvaarde opdrachten, daaronder begrepen vervolgopdrachten of aanvullende of gewijzigde opdrachten. Niet alleen VOC-advocaten, maar ook alle rechts- en natuurlijke personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld en alle andere personen die voor VOC-advocaten werkzaam zijn of waren, met inbegrip van eventuele erfgenamen van deze personen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen VOC-advocaten en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door VOC-advocaten en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Door VOC-advocaten wordt iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht afgewezen, tenzij de door VOC-advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op uitkering, te vermeerderen met het eigen risico dat VOC-advocaten met die verzekering in voorkomend geval draagt. Persoonlijke aansprakelijkheid van de personen als bedoeld onder 3 van deze algemene voorwaarden, is steeds uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de onder 4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door VOC-advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,00.
 6. De opdrachtgever vrijwaart VOC-advocaten voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van een opdracht door VOC-advocaten.
 7. VOC-advocaten is gerechtigd in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever, derden in te schakelen. VOC-advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, is VOC-advocaten gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden, althans bedingt VOC-advocaten dit bij dezen.
 8. Facturen, declaraties en nota's dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de rente ad 2% per maand alsmede de buitengerechtelijke incassokosten op basis van het rapport Voorwerk II met een minimum van € 250,-- verschuldigd is.
 9. In de opdracht wordt een tarief/honorarium overeengekomen. VOC-advocaten is bevoegd dit tarief eenzijdig per 1 januari van ieder jaar aan te passen.
 10. VOC-advocaten is te allen tijde bevoegd aan de opdrachtgever een voorschotnota te zenden. VOC-advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden eerst na betaling van zodanige voorschotnota aan te vangen cq te hervatten zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van VOC-advocaten leidt.
 11. Verschuldigde griffierechten worden te allen tijde doorbelast aan de opdrachtgever. Eerst na betaling van deze griffierechten door de opdrachtgever zal VOC-advocaten zich namens de opdrachtgever in een procedure stellen. Het niet stellen in een procedure door VOC-advocaten als gevolg van niet of niet tijdige betaling van de griffierechten door de opdrachtgever leidt niet tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van VOC-advocaten.
 12. Op alle overeenkomsten tussen VOC-advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 13. Geschillen tussen VOC-advocaten en de opdrachtgever zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter als bevoegde rechter aanwijzen.
Tel: 0162-461112
Email: vanoudheusden@voc-advocaten.nl
Email: chel@voc-advocaten.nl
Home  |  Sitemap  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Contact